Regulamin serwisu internetowego „Pięć Pudełek”

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady działania Serwisu Internetowego piecpudelek.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”). W ramach funkcjonowania Serwisu Internetowego Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za jego pomocą zawiera umowy sprzedaży na produkty zamawiane przez Klientów. W tym celu Usługodawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

§ 1. Definicje

 1. Serwis Internetowy – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem piecpudelek.pl.
 2. Dostawa – oznacza wykonywaną przez Usługodawcę, za pośrednictwem wybranego przez niego Dostawcy, dostawę Klientowi Produktu oznaczonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.
 4. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia Produktu.
 6. Infolinia  – oznacza numer telefonu 510 600 607, pod którym Klient może skontaktować się z Usługodawcą.
 7. Klient – oznacza osobę (będącą Przedsiębiorcą lub Konsumentem), na której rzecz na warunkach i zasadach przewidzianych w Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną lub z którym zawiera umowy sprzedaży.
 8. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony przez Usługodawcę po dokonaniu Rejestracji, zawierający dane udostępnione przez Klienta w celu prawidłowego i niezakłóconego świadczenia usług na jego rzecz.
 10. Okres abonamentowy – okres czas, w którym Usługodawca dostarcza Produkt na rzecz Klienta.
 11. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 13. Rejestracja – oznacza czynność wykonaną w sposób określony w Regulaminie, niezbędną dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 14. Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo- Usługowa „Natura” Ryszard Stefanowski z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 20 w Żukowie wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 589-129-85-28 .
 15. Produkt – oznacza program dietetyczny o łącznej kaloryczności od 1200 kcal do 2000 kcal, dowożony jednorazowo, codziennie lub co drugi dzień (zgodnie z zamówieniem) w zestawie, na który składa się od 3 do 5 zbilansowanych posiłków.
 16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego
 18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Usługodawcą.
 19. Zestaw próbny – wybrany przez Klienta posiłek w ramach cateringu dietetycznego oferowany przez Usługodawcę w obniżonej promocyjnej cenie.

§ 2. Postanowienia ogólnie

 1. Usługodawca na zasadach i warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie świadczy Usługi i zawiera Umowy sprzedaży z Klientami.
 2. Wszelkie prawa, a w szczególności takie jak majątkowe prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego i zamieszczonych za jego pośrednictwem treści, w tym w szczególności do jego wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
 3. Usługodawca używa plików „cookies”, które są zapisywane przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Klient może zablokować mechanizm „cookies”, jednak może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego, było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów urządzeń i systemów operacyjnych.
 5. Minimalne wymogi techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer ……….. lub Chrome …………. lub Opera …………… lub Safari ……………. lub FireFox ………….. lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java, która akceptuje pliki „Cookies” oraz łącze internetowe z minimalną prędkością ………………… .
 6. Serwis Internetowy umożliwia korzystanie z usług świadczonych za jego pośrednictwem wszystkim Klientom, jednak złożenie zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe tylko po zarejestrowaniu i założeniu Konta Klienta. W tym celu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Klient powinien powstrzymać się od dostarczania i zamieszczania w Serwisie Internetowym lub za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osób trzecich.
 8. Klient powinien również powstrzymać się od wykorzystywania Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interes Usługodawcy.
 9. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady polityki postępowania przez Usługodawcę w zakresie danych osobowych określa „Polityka prywatności” Serwisu Internetowego.
 10. Klient powinien być świadomy, iż korzystanie z publicznej sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną niesie za sobą zagrożenia, między innymi w postaci możliwości pozyskania dostępu do jego danych osobowych, aby do tego nie dopuścić Klient powinien stosować programy antywirusowe i inne programy chroniące tożsamość. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby zagrożenia z jego strony wykluczyć, a jeśli to niemożliwe, to przynajmniej aby ograniczyć je do niezbędnego minimum.
 11. Opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych Klient ponosi we własnym zakresie według stawek określonych  w taryfie dostawcy usług internetowych.
 12. Opłaty związane z kontaktem telefonicznym Klient ponosi we własnym zakresie według stawek określonych w taryfie przez operatora.

§ 3. Świadczenie usług

 1. Za pomocą Serwisu Internetowego Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klienta usługi nieodpłatne polegające na możliwości przeglądania publicznie dostępnej treści Serwisu Internetowego oraz prowadzenie Konta Klienta.
 2. Za pomocą Serwisu Internetowego Usługodawca zawiera z Klientami Umowy sprzedaży Produktów na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługi polegające na możliwości przeglądania publicznie dostępnej treści Serwisu Internetowego oraz prowadzenie Konta Klienta są świadczone przez czas nieokreślony, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Rezygnacja ze świadczenia usługi polegającej na możliwości przeglądania publicznie dostępnej treści Serwisu Internetowego jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu odwiedzania Serwisu Internetowego.
 5. Usługa polegająca na prowadzeniu Konta Klienta dostępna jest przez czas nieokreślony, po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Serwisu Internetowego, który umożliwia Klientowi modyfikacje zamieszczonych danych, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy, w każdym czasie, bez podania przyczyny, żądanie usunięcia Konta Klienta.Żądanie zostanie wykonane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy sprzedaży.
 7. Usługodawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku gdy Klient działa na szkodę Usługodawcy lub innych osób, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa Serwisu Internetowego oraz innych Klientów. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych trwa przez czas niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. W przypadku zablokowania dostępu Klienta do Konta Klienta i usług nieodpłatnych Usługodawca powiadamiao tym Klienta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

§ 4. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Klient może posiadać tylko jedno Konto Klienta.
 3. Rejestracji może dokonać tylko osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jeśli Klientem jest osoba fizyczna w innym wypadku Rejestracji może dokonać jedynie osoba posiadająca prawo reprezentacji podmiotu.
 4. Rejestracja stanowi warunek konieczny do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym.
 5. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę i przesłać go drogą elektroniczną do Usługodawcy. Podczas Rejestracji Klient podaje dane osobowe niezbędne do realizacji usługi oraz realizacji Umowy sprzedaży Produktu, w szczególności imienia nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło, które powinien zachować w tajemnicy i nie udostępniać osobom trzecim.
 6. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie takiej zgody nie stanowi warunku świadczenia usług drogą elektroniczną oraz złożenia zamówienia Produktu i zawarcia Umowy sprzedaży. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, w tym celu Klient powinien złożyć odpowiednie oświadczenie na Trwałym nośniku i przesłać je do informacji Usługodawcy, w szczególności może to zrobić na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie Rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, i możliwością dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 9. W przypadku zmiany danych Klient powinien niezwłocznie zaktualizować je w Serwisie Internetowym.

§ 5. Produkt

 1. Klient może zamówić przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy określony  za pośrednictwem Formularza zamówienia.
 2. Usługodawca przygotowuje i dostarcza następujące rodzaje Produktów:
  1. zestaw urozmaicony składający się z 3 lub 5 posiłków o wartości energetycznej 1200, 1500 lub 2000 kcal.
  2. zestaw bezglutenowy składający się z 3 lub 5 posiłków o wartości energetycznej 1200, 1500 lub 2000 kcal.
 3. Menu powyższych Produktów jest zamieszczone w Serwisie Internetowym z tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby półprodukty, z których przyrządzane są Produkty były dostępne, jednakże w trosce o wysoką jakość i świeżość Produktów, Usługodawca zastrzega prawo zmiany w menu w sytuacji braku dostępności poszczególnych półproduktów.
 5. Usługodawca może powiększyć ofertę o nowe Produkty, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu, co nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 6. Zamówienie i sprzedaż Produktu

 1. Informacje zawarte w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży zawartej w ramach i za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Klient może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za jego pośrednictwem poprzez wypełnienie Formularza zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może zamówić tylko jeden Zestaw próbny (na maksymalnie jeden dzień). W przypadku, gdy ten sam Klient (legitymujący się tym samym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania i/lub adresem dostawy, i/lub tym samym numerem telefonu kontaktowego, i/lub tym samym adresem e-mail) zamówi drugi Zestaw próbny, Zamówienie zostanie anulowane, a wpłacone przez Klienta środki zostaną mu zwrócone lub wedle wyboru Klienta, będzie mógł on zamówić Usługę w cenie regularnej i przeznaczyć wpłacone środki na jej poczet.
 4. Klient składając zamówienie ma obowiązek poinformować w Formularzu zamówienia o swoim stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, chorobach, alergiach oraz o braku tolerancji pokarmowych. W razie zaniechania lub podania nieprawdziwych informacji Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę mogącą wyniknąć z tego tytułu.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do „Koszyka”. Następnie Klient  wskazuje w  sposób Dostawy oraz formę płatności i składa zamówienie za pomocą dostępnego Formularza zamówienia klikając ikonę „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jaką zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia, o którym mowa powyżej, stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 7. Płatności

 1. Ceny podane w Serwisie Internetowym zamieszczone przy danym Produkcie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 3. Cena Produktu podana w Serwisie Internetowym uwzględnia również koszty Dostawy Produktu w granicach administracyjnych miejscowości: Żukowo, Gdańsk, Gdynia oraz Sopot. Cena Dostawy do innych miejscowości zostanie ustalona indywidualnie z Klientem w oparciu o stawkę kosztów dojazdu za każdy kilometr liczony od granic administracyjnych ww. miejscowości w kwocie …………. zł/km z uwzględnieniem wartości i wielkości zamówienia i będzie wyliczona w Formularzu zamówienia.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. przelew bankowy,
  2. kartą płatniczą lub przelewem bankowym za pomocą systemu szybkich płatności;
 5. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia. Niedokonanie płatności w przedmiotowym terminie może spowodować opóźnienie Dostawy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa powyżej Usługodawca może odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

§ 8. Dostawa i czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 13:00 zostaną zrealizowane następnego dnia roboczego, natomiast zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13:00, jak również w dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele Usługodawca będzie realizował drugiego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności w dzień roboczy do godziny 13:00, w soboty do godziny 11:00. Płatność będzie uważana za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. Usługodawca może planować dostawy w innym terminie, niż wyżej określony,
  z wyjątkiem niedziel. W tym celu Usługodawca powinien wcześniej poinformować i uzyskać akceptację Klienta, drogą mailową lub telefonicznie.
 4. Usługodawca dokonuje Dostawy Produktów w dni robocze w godzinach od 18-21.W celu odbioru Produktu Klient albo wyznaczona przez niego osoba, uprawniona do odbioru Produktu powinna w tym czasie znajdować się pod adresem wskazanym w Formularzu zamówienia.
 5. Klient może podać preferowane godziny dostarczenia Produktu, jeśli będzie to możliwe Usługodawca dostarczy Produkty w preferowanym czasie, w przypadku gdy okaże się to niemożliwe Usługodawca odpowiednio wcześniej poinformuje Klienta o braku możliwości wykonania Dostawy w terminie wskazanym przez Klienta.
 6. Produkt jest dostarczany w przystosowanych do tego pojemnikach, które są oznaczone, w szczególności logotypem Usługodawcy oraz oznaczeniem odbiorcy, którego dane są zanonimizowane i określone indywidualnym numerem Klienta nadanym podczas Rejestracji.
 7. Usługodawca wstrzyma się z realizacją zamówienia w przypadku, gdy będzie ono złożone nieprawidłowo, w taki sposób, że jego realizacja stanie się z obiektywnych przyczyn niemożliwa, w szczególności w przypadku braku wskazania miejsca, braku dokonania zapłaty.
 8. Usługodawca i Klient mogą ustalić nowy termin realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa z przyczyn obiektywnie niezależnych od Usługodawcy. W tym celu Usługodawca niezwłocznie zwróci się z propozycją ustalenia nowego terminu Dostawy. W przypadku zmniejszenia świadczenia, Usługodawca zwróci odpowiednią część ceny.
 9. Klient może wstrzymać Dostawę Produktów w trakcie trwania okresu abonamentowego, po wcześniejszym powiadomieniu Usługodawcy (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), pod warunkiem, że powiadomienie nastąpi najpóźniej z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego do godziny 11.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy. Wstrzymanie nie może trwać dłużej aniżeli 10 dni roboczych.
 10. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu w zakresie zmiany terminu i miejsca Dostawy zaakceptowanej przez Usługodawcę i Klienta, w razie nieodebrania przez Klienta Dostawy Produktu, wywołanego z jego winy, w szczególności wskutek błędnego wskazania adresu dostawy, braku osoby uprawnionej do odbioru Produktu pod wskazanym adresem Dostawy, Produkt uważany będzie za dostarczony, a Klient nie może żądać zwrotu ceny za dzień nieskutecznej Dostawy.
 11. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany w Formularzu zamówienia. Zmiana adresu zamówienia może nastąpić poprzez zmianę adresu zamówienia dokonywaną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy najpóźniej na 24 godziny przed terminem realizacji Dostawy. Zmiana adresu realizacji zamówienia może spowodować zmianę ceny sprzedaży Produktu z uwzględnieniem i według zasad określonych w § 7 ust. 3 Regulaminu.

§ 9. Rękojmia

 1. Usługodawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Produkt  wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
 3. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Produktu pokrywa Usługodawca.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie.
 5. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 6. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 7. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) od Umowy sprzedaży Produktu nie przysługuje prawo odstąpienia.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
 2. Dane Klientów są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta oraz Umowy sprzedaży.
 5. Klient ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

§ 12. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 4. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą otrzymania oświadczenia, jednak usunięcie Konta Klienta następuje w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu Internetowego.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/pomoc.php. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr   dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Serwisie Internetowym. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy, za wyjątkiem Umowy sprzedaży zwartej przed zmianą regulaminu, jednak do końca okresu jej trwania
 6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.